Menu UE

Projekty Unijne

Śląska Kompania Przemysłowo-Handlowa STEF-POL Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Tytuł projektu: Realizacja planu utrzymania i zwiększenia konkurencyjności firmy z sektora budowlanego

Cel projektu: Celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w przedsiębiorstwie z sektora MŚP, dotkniętego ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego. Projekt ma na celu doprowadzenie do zmiany funkcjonalności działalności poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu, który umożliwi znaczącą poprawę jakości produktu i przyczyni się do wprowadzenia nowego produktu. W efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie udziału sortów (ponad 50 %) w ogólnym wolumenie sprzedaży kruszyw.

Łączna wartość projektu: 895 758,43 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 604 597,74 PLN

Wstecz