Menu UE

Oferta

W ofercie posiadamy kruszywa na podbudowę bezpośrednią (pod nawierzchnię, np. asfalt)

Kruszywo z łupka przepalonego (czerwonego)

Według przeprowadzonych wielokrotnie badań, parametry tego kruszywa wykazują, że nadaje się do:

Kruszywo jest mrozoodporne i wykazuje bardzo dobry wskaźnik zagęszczenia. Spełnia wymagania normy PE-EN 13242:2004 oraz posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Gęstość nasypowa kruszywa z łupka przepalonego (czerwonego) wynosi od 1,604 g/cm2 do 1,895 g/cm2.

Sortymenty:

Kruszywo twarde wielkopiecowe

Stosowane w budownictwie drogowym, w tym autostradowym.

Kruszywo spełnia wymagania normy PN-S-06102:1997, PN-EN 13242

Gęstość nasypowa żużla wielkopiecowego wynosi od 1,537 kg/m3 do 1,675 kg/m3.

Zastosowanie:

Kruszywo górnicze

Kruszywo z łupka nieprzepalonego ( skała płonna) ma szerokie zastosowanie. Nadaje się do budowy nasypów, dróg technologicznych, budowy warstw wzmacniających, odcinających, wymiany gruntów słabonośnych, wykonania nawierzchni parkingów oraz ciągów pieszych.

O zastosowaniu i przydatności kruszywa górniczego do poszczególnych zastosowań decydują wyniki badań oraz normy.

 

Na wszystkie w/w rodzaje kruszywa posiadamy badania:

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Spółka zleciła szeroką gamę badań eksploatowanego materiału, których wyniki wskazały możliwości nowych zastosowań. Badania geotechniczne łupka wskazują, że może być on stosowany w budownictwie komunikacyjnym do wykonania nasypów dróg niezależnie od obciążenia ruchem, w tym autostrad, łącznie z warstwami o podwyższonej nośności, warstwami wzmacniającymi i warstwami mrozoochronnymi oraz do robót niwelacyjnych w budownictwie kubaturowym i wymiany gruntów słabonośnych. Kruszywo frakcjonowane z w/w materiałów może stanowić materiał do budowy nawierzchni parkingów i ciągów pieszych oraz dróg technologicznych. Istotna zaletą potwierdzoną przez w/w badania jest to, że łupek ten jest ekologiczny i jest w związku z tym przyjazny dla środowiska naturalnego

 

Naszymi odbiorcami były następujące firmy:

Wstecz